Naudojimosi Nuar programėle
sąlygos ir taisyklės

Galioja nuo: 2024 02 28

 1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
  1. Naudotojas – 18 metų amžiaus sulaukęs veiksnus fizinis asmuo, kuris naudojasi Programėle.
  2. Partneris – reiškia prekybininką, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su MB Gera ferma, ir kuris parduoda savo produktus per Programėlę.
  3. 1.3.Paskyra – Naudotojo paskyra Programėlėje, apimanti informaciją, kurią Naudotojas pateikia ir suveda prie savo profilio Programėlėje, ir kuria naudodamasis Naudotojas gali naudotis Programėlės teikiamais funkcionalumais.
  4. 1.4.Pirkimo sutartis sutartis dėl Prekybininko Produktų ir galimų pristatymo paslaugų pirkimo pagal Užsakymą, kurie buvo užsakyti, naudojantis Programėle. Pateikus Užsakymą per Programėlę, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Prekybininko ir Naudotojo. 
  5. 1.5.Produktai – reiškia maisto produktus ir kitas vartojimo prekes, kurias Partneris suteikia galimybę įsigyti per Programėlę. 
  6. Privatumo politika – Nuar Programėlės privatumo politika, patalpinta Programėlėje.
  7. Programėlė – MB Gera ferma sukurta mobilioji programėlė, skirta iOS ir Android įrenginiams, kurioje Naudotojai gali naudodamiesi Programėlės funkcionalumais užsakyti Produktus iš Partnerių.
  8. Sutartis – sutartis tarp Naudotojo ir MB Gera ferma dėl su Programėle susijusių paslaugų teikimo, pagal kurią Nuar Naudotojo atžvilgiu prisiima tam tikrus įsipareigojimus, susijusius su Produktų užsakymu ir naudojimusi Programėle. Tokia sutartis sudaroma šių Taisyklių ir jose nustatyta tvarka.
  9. Šalys – MB Gera ferma ir Naudotojas. Kiekvienas iš jų atskirai vadinami „Šalimi“.
  10. 1.10.Taisyklės šios naudojimosi Programėle taisyklės, kurios nustato pagrindines Nuar Programėlės naudojimo sąlygas ir tvarką, Šalių teises ir pareigas.
  11. 1.11.MB Gera ferma – MB Gera ferma, juridinio asmens kodas 306670786, adresas: Krivių g. 5, Vilnius,  Lietuvos Respublika, sukūrusi Programėlę, Platformą ir Svetainę ir jas administruojanti. MB Gera ferma veikia kaip Partnerio atstovas-prekybos agentas.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Taisyklės yra teisiškai įpareigojantis dokumentas. Taisyklių privalo laikytis kiekvienas Programėle besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra registruotas Naudotojas. Naudotis Programėle galima tik susipažinus su Taisyklėmis ir įsipareigojus jų laikytis. Kai Naudotojas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali naudotis Programėle.
  2. Kai Naudotojas parsisiunčia Programėlę į savo įrenginį, atlieka reikiamus registracijos veiksmus, susipažįsta su Taisyklėmis ir Programėlėje nurodytu būdu patvirtina susipažinimą su Taisyklėmis, Taisyklės tampa galiojančia bei teisiškai įpareigojančia Sutartimi tarp Naudotojo ir MB Gera ferma. Sutartis, sudaryta pirmosios registracijos Programėlėje metu, taikoma visiems tolimesniems Programėlės naudojimo veiksmams.
  3. Naudojimasis Programėle šių Taisyklių prasme reiškia bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie Programėlės ir naudojantis interneto ryšiu.
  4. MB Gera ferma gali keisti Taisykles, jei tobulinama ar keičiama Programėlė, pasikeičia MB Gera ferma verslo ar paslaugų teikimo modelis (pavyzdžiui, veiklos vykdymo sąlygos, teritorija,), taip pat jei Taisyklių pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų.
  5. Apie Taisyklių pakeitimus Naudotojai informuojami pranešimu Programėlėje, Naudotojo paskyroje ir Naudotojo el. paštu, nurodytu Programėlėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Programėlėje ir taikomi tik naudojimuisi Programėle, atliktam po Taisyklių pakeitimo. Jei Naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis nebegali toliau naudotis Programėle. Jei Naudotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Programėle, laikoma, kad jis pilna apimtimi ir be jokių išimčių sutinka su Taisyklių pakeitimais.
  6. MB Gera ferma neatsako ir neprisiima rizikos, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Naudotojui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, MB Gera ferma laikoma tinkamai įvykdžiusi savo informavimo pareigas.
  7. Per Programėlę Naudotojas gali užsakyti Produktus iš Partnerio. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad Produktus suteikia ne MB Gera ferma, o Partneris. Santykiuose su Naudotojais, MB Gera ferma veikia tik kaip Partnerio atstovas-prekybos agentas, suteikiantis technologinį sprendimą – Programėlę, ir savo vardu negali ir nesudaro jokių Šalis įpareigojančių Produktų pirkimo-pardavimo sutarčių. Produktai Naudotojams yra teikiamos išimtinai tik Partnerio ir atsakomybė už Produktų, užsakytų per Programėlę, kokybę bei pristatymą tenka Partneriui.
  8. Santykiuose su Partneriais, MB Gera ferma veikia kaip Partnerių atstovas-prekybos agentas bei informacinės visuomenės paslaugų teikėjas Partnerių sutarčių pagrindu ir jose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  9. Programėlės Naudotojai santykiuose su Partneriais yra Pirkėjai. Šiose Taisyklėse Naudotojo sąvoka atsižvelgiant į kontekstą gali būti naudojama apibūdinti Pirkėją ir atvirkščiai.
 2. PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS IR REGISTRACIJA PROGRAMĖLĖJE 
  1. 3.1.Programėlė yra virtuali erdvė, jungianti Naudotojus ir Partnerius. Programėlė leidžia pateikti Produktų užsakymus iš įvairių Partnerių su pristatymo paslauga. MB Gera ferma nėra parduotuvė, siuntų pristatymo ar Produktų gaminimo įmonė. 
  2. 3.2.Norėdamas naudotis Programėle, Naudotojas turi atsisiųsti ją iš oficialių prekyviečių (platformų) „App Store“ arba „Google Play“ ir susikurti paskyrą joje. Programėlės parsisiuntimas yra nemokamas. Programėlę galima parsisiųsti ar prie jos prisijungti naudojantis išmaniuoju įrenginiu, kuris turi interneto prieigą bei įdiegtas „Android“ ir „iOS“ operacines sistemas.
  3. 3.3.Naudotojas Programėlę gali atsisiųsti į neribotą skaičių įrenginių ir vienu metu Programėlėje gali būti prisijungęs prie registruoto Naudotojo paskyros ne viename įrenginyje. Naudotojas savo nuožiūra gali valdyti ir (ar) nutraukti naudojimosi Programėle sesijas atskiruose įrenginiuose.
  4. 3.4.Registruotis Programėlėje Naudotojas gali registracijos formoje suvesdamas ir (ar) patvirtindamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalo, t.y., vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti duomenys. Duomenis, kurie pažymėti kaip neprivalomi, Naudotojas gali pateikti savo nuožiūra.
  5. 3.5.Siekiant patvirtinti registraciją Programėlėje, Naudotojas gaus į Naudotojo nurodytą telefono numerį laikiną kodą, skirtą registracijos patvirtinimui. Kiekvieną kartą prisijungiant į Programėlę, Naudotojas privalo įvesti Naudotojo telefono numerį ir prisijungimą prie Programėlės patvirtinti, suvedus laikiną kodą, gautą į Naudotojo telefono numerį. 
  6. 3.6.Registruojantis Programėlėje Naudotojo gali būti paprašyta išreikšti sutikimą ir (ar) nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, profiliavimo, informacinių ir (ar) reklaminių pranešimų siuntimo.
  7. 3.7.Registruojantis Programėlėje Naudotojo taip pat gali būti paprašyta susikurti slaptažodį, skirtą apsaugoti Naudotojo Paskyrą Programėlėje ir (ar) prisijungti prie Programėlės.
  8. 3.8.Sėkminga Naudotojo registracija patvirtinama Programėlės pranešimais. Neatitikus Programėlėje pateiktų sąlygų ir reikalavimų, pavyzdžiui, neužpildžius privalomos informacijos, Naudotojo paskyra nebus tvirtinama.
  9. 3.9.Nuar Programėlėje ar Naudotojo nurodytais kontaktais gali atsiųsti papildomus paklausimus ar sąlygas, kurias privalo išpildyti Naudotojas.
  10. 3.10.Paskyra Programėlėje Naudotojui sukuriama asmeniškai ir jis negali jos perleisti ar kitaip suteikti teisės ja naudotis tretiesiems asmenims.
  11. 3.11.Naudotojas yra atsakingas, kad jo registracijos metu ar vėliau pateikti Paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Registruotis naudojantis svetimais duomenimis ir (ar) Tapatybės nustatymo priemonėmis yra draudžiama.
  12. 3.12.Naudotojas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis taip, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, nedelsdamas pranešti MB Gera ferma  apie bet kokius Naudotojo pateiktos informacijos ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją savo Paskyroje. MB Gera ferma visada laikys, jog Naudotojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. MB Gera ferma neatsakys už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis ar nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų netikslumai atsidaro dėl netinkamo techninio Programėlės veikimo.
  13. 3.13.Naudotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, MB Gera ferma turi teisę nedelsiant ir nepranešusi Naudotojui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (i) neregistruoti Naudotojo Programėlėje, (ii) panaikinti Naudotojo registraciją, (iii) apriboti ar sustabdyti Naudotojui galimybę naudotis Programėlės funkcionalumais, (iv) panaikinti bet kokius Naudotojo duomenis, kuriuos tvarko MB Gera ferma. Apie pritaikytas priemones ir jų taikymo priežastis informuojama nepagrįstai nedelsiant po jų pritaikymo pranešimais Programėlėje ir (ar) Naudotojo el. paštu.
  14. 3.14.Naudotojas gali bet kuriuo metu nevaržomai keisti, papildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Naudotojas netenka galimybės naudotis Programėle. Jei po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu Naudotojas iš naujo užsiregistruoja Programėlėje, jam sukuriama nauja Paskyra ir senosios duomenys nėra atstatomi.
  15. 3.15.Praradus prisijungimo duomenis, Naudotojas privalo nedelsiant informuoti apie tai MB Gera ferma el. paštu robertas@nuar.app. Taip pat, jei Naudotojas turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo Paskyroje. MB Gera ferma neatsakys už žalą, padarytą Naudotojui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Naudotojo paskyros, pasinaudojant Naudotojo duomenimis.
 3. PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS
  1. 4.1.Partneriai informaciją apie Produktus pateikia per Programėlę, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie Produkto savybes ir kainas. Informaciją apie konkrečiu atveju taikomą Produktų pristatymo mokesčio kainas pateikiama per Programėlę. Jei Naudotojas turi klausimų dėl Produktų, Naudotojas turi susisiekti su konkrečiu Partneriu. Naudotojui paprašius, Partneris privalo pateikti visą su Produktais susijusią informaciją. 
  2. 4.2.Pasirinkdamas Partnerio Produktus, kuriuos Naudotojas pageidauja pirkti iš Partnerio, Naudotojas pateikia įpareigojantį užsakymą pirkti Produktus iš Partnerio sąlygomis, kurios Naudotojui nurodomos Programėlėje prieš pateikiant užsakymą (toliau – Užsakymas).
  3. 4.3.Gavusi Užsakymą, MB Gera ferma perduos Užsakymo informaciją Partneriui. Kai Partneris priima Užsakymą ir MB Gera ferma Partnerio vardu pateikia Naudotojui Užsakymo patvirtinimą, Naudotojas ir Partneris sudaro Produktų ir, jei taikoma, Produktų pristatymo Prikimo sutartį. MB Gera ferma Partnerio vardu pateikti Naudotojui kvitą už įsigytus Produktus ir, jei taikoma, pristatymo paslaugą. MB Gera ferma nėra atsakinga už Partnerio suteiktas Produktų pristatymo paslaugas.
  4. 4.4.Naudojantis Programėle, Naudotojui gali būti nustatyta minimali reikalaujama Užsakymo vertė. Tokiu atveju Naudotojas yra informuojamas iš anksto. Jei Užsakymas neatitinka minimalios vertės reikalavimo, Naudotojui bus suteikta galimybė pridėti prie Užsakymo daugiau Produktų, kad Užsakymas šį reikalavimą atitiktų. Partneris savo nuožiūra nustato Produktų, kuriuos galima įsigyti per Programėlę, asortimentą ir kainą. Partneris taip pat gali nustatyti tam tikrų Užsakymo apribojimų, pavydžiui, Užsakymo kiekio ir dydžio apribojimų. Partneris privalo informuoti apie bet kuriuos Produktų prieinamumo apribojimus. Naudotojas sutinka, kad tuo atveju, jei Produkto laikinai nėra, vykdydamas Naudotojo Užsakymą, Partneris tokio Produkto neįtrauks į Užsakymą. Iš Naudotojo nebus imamas mokestis už Produktus, kurių Užsakymo pateikimo metu nėra. 
  5. 4.5.Naudodamasis Programėle Naudotojas privalo:
   1. Pasirūpinti naudojimuisi Programėle reikalingo ryšio ar tinklo prieigos turėjimu bei ryšio stabilumu. Naudotojui tenka visi ryšio paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai, įskaitant mokesčius už naudojantis Programėle perduodamus duomenis;
   2. Naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema, diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, pakeitimus, naujinimus (angl. updates), laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, išmaniojo įrenginio gamintojo, taip pat mobiliųjų programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų;
   3. Periodiškai tikrinti, ar oficialiose mobiliųjų programų prekyvietėse, iš kurios Naudotojas atsisiuntė Programėlę, nėra atnaujintos Programėlės versijos, ir naudoti naujausią prieinamą Programėlės versiją. Naudotojui neatnaujinus Programėlės iki naujausios jos versijos, MB Gera ferma negarantuoja tolimesnio Programėlės tinkamo funkcionavimo ir neatsako už dėl neatnaujinimo atsiradusius Programėlės veikimo trūkumus ir dėl to Naudotojui kilusius neigiamus padarinius ar žalą;
   4. Bendradarbiauti tiek, kiek tai pagrįstai ir techniškai įmanoma ir būtina, MB Gera ferma siekiant išsiaiškinti Programėlės veikimo sutrikimo priežastis;
   5. Laikytis Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Programėlėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  6. 4.6.Naudotojas įsipareigoja:
   1. Nenaudoti Programėlės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Programėlės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti MB Gera ferma galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis MB Gera ferma teikiamomis paslaugomis;
   2. Nenaudoti Programėlės veiklai, susijusiai su neteisėtais ar nusikalstamais tikslais, taip pat veiklai, nesusijusiai su pagrindiniu jos naudojimo tikslu, nurodytu Taisyklėse;
   3. Nenaudoti Programėlės veiklai, kuria siekiama pakenkti kitiems Naudotojams, MB Gera ferma ar bet kokiems tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, neleistinos informacijos platinimą, veiksmus nukreiptus prieš MB Gera ferma ar kitų asmenų infrastruktūrą, veiklą;
   4. Neatlikti veiksmų, sudarančių sąlygas licencijuoti, sublicencijuoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, kurti, parduoti, perduoti teisių, perparduoti, perleisti ar išnuomoti Programėlę ar jos dalį;
   5. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti kitų Naudotojų duomenų, nenaudoti ir nesudaryti sąlygų naudoti bet kokias programas ar kodus, leidžiančius iškarpyti, indeksuoti, tirti ar užsiimti duomenų gavyba arba kasyba (angl. data mining, data scraping) iš Programėlės ir (ar) jos duomenų;
   6. Nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio turinio, taip pat bet kurio kito turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus arba skatinti elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams, arba sukelti bet kokią teisinę atsakomybę MB Gera ferma;
   7. Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo turinio, taip pat nesiųsti elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.
  7. 4.7.MB Gera ferma turi teisę, tačiau neprivalo Naudotojo informuoti apie atnaujintą Programėlės versiją.
  8. 4.8.MB Gera ferma, siekdama padaryti Programėlę efektyvesnę, saugesnę ar patrauklesnę, gali sustabdyti, pildyti, keisti ar nutraukti tam tikrų Programėlės funkcijų ar jų dalies veikimą, keisti Programėlės elementų išdėstymą, tobulinti Programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus net jei tai gali sukelti trumpalaikius Programėlės prieinamumo sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, MB Gera ferma, siekdama išvengti galimų Naudotojo ir (ar) savo nuostolių, gali šalinti Programėlės trūkumus visiškai apribodama prieinamumą prie jos.
  9. 4.9.Atliekant bet kokius Programėlės tobulinimus, pakeitimus ir trūkumų šalinimus, MB Gera ferma užtikrina, kad dėl to nenukentės Naudotojui teikiamų paslaugų kokybė ir bus vykdomi kiti su Sutartimi susiję įsipareigojimai.
 4. PATEIKTO UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS
  1. 5.1.Naudotojas negali atsiimti ar atšaukti Užsakymo, kai jį jau Naudotojas yra pateikęs, nebent šiose Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip. Prieš pateikiant Užsakymą, Naudotojas privalo atidžiai peržiūrėti Produktų pasirinkimą.
  2. 5.2.Naudotojas neturi teisės atšaukti Užsakymo šiems Produktams:
 1. Maisto produktai ir prekės, kurių dėl jų pobūdžio (paskirties) negalima perparduoti arba kurios greitai genda ar pasensta;
 2. Produktai, kurie pagal jų pobūdį (paskirtį) juos gavus yra neatskiriama kitų produktų dalis.
  1. 2.3.Tai reiškia, kad Naudotojas negali grąžinti, pavydžiui, maisto produktų pagal įstatymu numatytas atšaukimo teises po pirkimo.
  2. 2.4.Nepaisant Taisyklių 5.1. punkto, Naudotojas turi įstatymu numatytą teisę atšaukti Produktų Užsakymą per 14 (keturiolika) dienų po šių Produktų gavimo. Užsakymą Naudotojas gali atšaukti susisiekęs su Partneriu per aukščiau nurodytą atšaukimo laikotarpį ir grąžindamas Produktus į Partnerio nurodytą vietą. Grąžindamas Produktą Naudotojas turi pateikti ir gautą kvitą. Partneris gali taikyti skirtingas sąlygas ir garantijas, kurios yra taikomos papildomai prie šių Taisyklių. Apie tokias sąlygas Partneris suteikia informaciją Naudotojui atskirai per Programėlę. Pinigų grąžinimo už Produktus sąlygas nustato Partneris. 
  3. 2.5.Atšaukus Užsakymą Produktai, kuriuos galima grąžinti, turi būti pristatyti į Partnerio nurodytą vietą. Produktai turi būti grąžinami kaip galima greičiau po Užsakymo atšaukimo ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Užsakymo atšaukimo. Išsiuntus grąžinamus Produktus nepasibaigus 14 (keturiolika) dienų grąžinimo laikotarpiui, bus laikoma, kad šio laikotarpio buvo laikomasi.
  4. 2.6.Naudotojas apmoka tiesiogines Produktų grąžinimo išlaidas. Grąžinami Produktai turi būti nenaudoti ir jų būklė turi būti tinkama perpardavimui. Naudotojas atsako už bet kokį gaminių vertės sumažėjimą, jei toks vertės praradimas atsirado dėl gaminių naudojimo, kuris nėra būtinas jų būklei, savybėms ir funkcionalumui patikrinti.
  5. 2.7.Kartais gali būti, kad kai kurių Partnerio Produktų kurias Naudotojas nori įsigyti naudodamiesi Programėle, laikinai nėra sandėlyje. Tokiais atvejais ir tiek, kiek Partneris įgalino keitimus, prieš patvirtindamas Užsakymą, Naudotojas gali pasirinkti, ar nori leisti Partneriui pakeisti trūkstamą Produktą panašiu produktu. Jei leidote pakeisti tam tikras ar visas savo Užsakymo prekes, Partneris pakeis tokias trūkstamas prekes vadovaudamasis šiais principais: (i) pakaitalas bus pasirinktas pagal tai, ką Partneris laiko tinkamiausiu pakaitalu, kad jis kuo labiau atitiktų Užsakyme nurodytos originalios prekės kiekį, kokybę ir kainą; ii) atidžiai atsižvelgiama į medžiagas, kurios paprastai sukelia alergiją, kad, pavyzdžiui, gaminys be laktozės būtų pakeistas tik gaminiu be laktozės, o gaminys be glitimo būtų pakeistas tik gaminiu be glitimo; iii) dietinis arba mažai kalorijų turintis gėrimas pakeičiamas dietiniu arba kitu mažai kalorijų turinčiu gėrimu; (iv) organiškas produktas pakeičiamas organišku; ir v) vietinė produkcija pakeičiama vietine produkcija. Naudotojui nebus taikomi jokie papildomi mokesčiai ar išlaidos už pakaitinę prekę, palyginti su originalios prekės kaina Užsakyme. Jei pakaitinės prekės kaina bus mažesnė už originalios prekės kainą Užsakyme, Naudutojas sumoka pakaitinės prekės kainą.
 1. APMOKĖJIMAS UŽ PRODUKTUS
  1. 6.1.Naudotojas Užsakyme nurodytą pirkimo kainą sumoka tiesiogiai Partneriui pagal Partnerio nustatytas sąlygas. Partneris yra atsakingas už sąskaitų faktūrų parengimą ir išrašymą Naudotojui. MB Gera ferma nėra atsakinga už mokėjimų iš Naudotojų surinkimą ar apdorojimą Partnerio vardu. 
 2. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. 7.1.Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programėlę, joje saugomus duomenis, pavadinimus, logotipus, Paslaugų pavadinimus, aprašymus, prekių ženklus, programinę įrangą, dizainus, taip pat visus jų atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, pataisymus ir naujas versijas bei kitus nuosavybės atributus, įskaitant visas jiems priskirtas intelektinės nuosavybės teises, priklauso MB Gera ferma ir šios teisės nėra perduodamos ar perleidžiamos Naudotojui. Visos teisės į Programėlę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Programėlės turinys ar kita informacija negali būti atgaminama, viešai skelbiama ar platinama be išankstinio raštiško MB Gera ferma sutikimo.
  2. 7.2.Naudotojas suteikia teisę MB Gera ferma neatlygintinai, neribotą laiką, neribotoje teritorijoje MB Gera ferma pasirinktiems tikslams naudoti visą Naudotojo Programėlėje pateiktą ar su ja susijusį turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, komentarus, atsiliepimus. MB Gera ferma, naudodama tokią informaciją ir turinį, laikysis konfidencialumo, asmens duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos reikalavimų.
  3. 7.3.Naudotojas neturi teisės atlikti jokių Programėlės programinio kodo ar kitų Programėlės sudedamųjų dalių pakeitimų, modifikacijų, taikyti atvirkštinę inžineriją ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti įtakos Programėlės veikimui ar vientisumui. Naudotojas neturi teisės pats keisti ar leisti kitiems asmenims keisti Programėlės programinės įrangos, ją tobulinti, atlikti Programėlės integracijas su kita technine ar programine įranga. Bet kokios Programėlės modifikacijos, pakeitimai, papildymai, patobulinimai yra išimtinė MB Gera ferma nuosavybė (nepaisant to, ar jie buvo atlikti Naudotojo prašymu ir / ar sąskaita). Naudotojas neturi teisės reikalauti iš MB Gera ferma jokių kompensacijų už Programėlės modifikavimą ar patobulinimą, nepriklausomai nuo šių veiksmų atlikimo priežasčių ir aplinkybių.
 3. ASMENS DUOMENYS
  1. Su Programėle susiję asmens duomenys MB Gera ferma tvarkomi kaip nurodyta Privatumo politikoje, su kuria Naudotojas privalo susipažinti.
  2. MB Gera ferma veikia kaip Naudotojų asmens duomenų valdytojas, kadangi asmens duomenų tvarkymas susijęs išimtinai su Programėlės funkcionalumais ir paslaugomis, kurias MB Gera ferma suteikia Naudotojui. .
 4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Jei dėl Šalies neteisėtų veiksmų kilo žala kitai Šaliai, kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja kaltąją Šalį atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius.
  2. MB Gera ferma neatsako už: (i) Naudotojo naudojamų ryšių sistemų klaidas ir sutrikimus, (ii) Programėlės naudojimo sutrikimus dėl kibernetinių atakų ar virusų, išskyrus, kai MB Gera ferma nesiėmė bent minimalių Programėlės saugumo priemonių (iii) Naudotojo naudojamo įrenginio gedimus ar praradimą, (iv) Naudotojo naudojamos operacinės sistemos netinkamą veikimą, (v) kitų programų veikimo sutrikimus, (vi) Programėlės netinkamą veikimą dėl to, kad nebuvo laikomasi jos diegimo ar atnaujinimo instrukcijų, (vii) Programėlės netinkamą veikimą, kuris atsirado laiku jos neatnaujinus, (viii) Programėlės netinkamą veikimą, atsiradusį dėl Naudotojo tyčios ar didelio neatsargumo, nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų, netikslių, neteisingų Naudotojo pateiktų duomenų, taip pat už bet kokius dėl to patirtus nuostolius.
  3. Programėlė veikia vadovaujantis principais „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia prieinama“. MB Gera ferma negarantuoja, kad prieiga prie Programėlės bus nepertraukiama arba be klaidų. Atsiradus Programėlės veikimo sutrikimams, MB Gera ferma stengsis juos kaip galima greičiau pašalinti. MB Gera ferma neprisiima ir neatlygina jokių nuostolių, atsiradusių dėl Programėlės veikimo sutrikimų ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai atsakomybę už tokius nuostolius MB Gera ferma turi prisiimti pagal įstatymus.
  4. MB Gera ferma negarantuoja, kad Naudotojas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės pasinaudoti Programėle, nes Programėlės veikimas priklauso ir nuo kitų veiksnių, kurių MB Gera ferma nekontroliuoja, pavyzdžiui, nestabilus ar neveikiantis interneto ryšis, sugedęs vartotojo prietaisas, Programėlės versijos naujinimų neatsisiuntimas ar pan.
  5. 9.5.Šalys neatsako už savo pareigų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties pagal Taisykles sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties ir (ar) karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš MB Gera ferma naudojamas el. sistemas, įskaitant tas, kurias valdo MB Gera ferma paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau, kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys gali nutraukti Sutartį.
 5. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
  1. 10.1.Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai, susiję su Taisyklėmis, Naudotojui siunčiami į jo Programėlės Paskyrą ir (ar) Programėlėje pateiktu el. pašto adresu. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, patvirtinant registraciją į konsultaciją, Naudotojui Paskyroje nurodytu telefonu numeriu gali būti siunčiamos trumposios žinutės (SMS).
  2. 10.2.Naudotojas privalo nedelsiant informuoti MB Gera ferma apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, patikslindamas duomenis Programėlėje. Pranešimų išsiuntimas naudojant paskutinį MB Gera ferma žinomą adresą laikomas tinkamu informavimu.
  3. 10.3.Naudotojas pranešimus MB Gera ferma privalo siųsti kontaktiniu el. paštu robertas@nuar.app.
  4. 10.4.Visa informacija, kurią MB Gera ferma pateikia Programėlėje, taip pat individualiai el. paštu Naudotojui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, laikoma pateikta Naudotojui raštu.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. 11.1.Taisyklėms ir Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. 11.2.MB Gera ferma gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo, tačiau užtikrinant, kad MB Gera ferma perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Naudotojo padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis nepakis.
  3. 11.3.Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  4. 11.4.Naudotojas, kuris laikomas vartotoju, gali spręsti su MB Gera ferma iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, toks Naudotojas raštu turi kreiptis į MB Gera ferma el. paštu robertas@nuar.app. Per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo MB Gera ferma neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, jis prašymą ir (ar) skundą dėl MB Gera ferma veiksmų ar neveikimo gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.